Modella: Maria.
Copyright Agnieszka Balut.

Modella: Maria. Copyright Agnieszka Balut.

Modella: Maria. Copyright Agnieszka Balut.

Modella: Maria. Copyright Agnieszka Balut.

Modella: Maria. Copyright Agnieszka Balut.

Photography. Modella: Maria.
Copyright Agnieszka Balut.